เกี่ยวกับเรา /

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

ประวัติโรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

      โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2540 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2000/22 ถนนมาลัยแมน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 2 ไร่เศษ

      เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกระบบ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กายภาพบำบัด ศัลยกรรมประสาทและสมอง ศัลยกรรมยูโร ศัลยกรรมช่องอก ศัลยกรรมตกแต่ง บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit) บริการดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) บริการดูแลทารกแรกคลอด (Newborn Unit) บริการกายภาพบำบัด (Physical Therapy Unit) บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยการส่องกล้อง (Endoscopy)

      บริการตรวจนอกสถานที่ (Mobile Clinic) บริการรถฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance Unit) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) บริการธนาคารเลือด (Blood Bank) บริการเอกซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)

      โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยทุกคน ด้วยความเอื้ออาทร เต็มใจ ของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคน ร่วมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและแบบบันทึกข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้านำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์

บริการดี คุณภาพเด่น เน้นมาตรฐาน ภายใต้การเติบโตต่อเนื่องขององค์กร

      บริการดี หมายถึง การให้บริการผู้ป่วยแบบองค์รวม คือ ให้บริการทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม รวมทั้งการให้บริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เป็นกันเองอย่างอบอุ่น รวดเร็ว

      คุณภาพเด่น หมายถึง การให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อุปกรณ์ครบถ้วนทันสมัย

      เน้นมาตรฐาน หมายถึง การให้บริการโดยการยึดถือมาตรฐานวิชาชีพ,กฎหมาย,กฎระเบียบต่างๆ

      การเติบโตอย่างต่อเนื่อง หมายถึง มีการพัฒนาทรัพยากร ทางด้านบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อเพิ่มความเติบโตขององค์กร

นโยบายคุณภาพ

      บริการ       ปวงชนอย่างอบอุ่น

      ด้วย      เพิ่มพูนคุณค่างานมาตรฐาน

      ความ       รู้พัฒนาทุกสายงาน

      ประทับใจ      เบิกบานทั้งท่านเรา

พันธกิจ

      เราจะให้บริการผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงคุณภาพ การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกท่าน ด้วยความแจ่มใส เบิกบาน ภายใต้การเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรและด้วยระบบบริหารที่โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

คำขวัญ

      บริหารด้วยคุณธรรม     บริการด้วยคุณภาพ

วิสัยทัศน์

บริการดี

ให้บริการทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม รวมทั้งการให้ บริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ป่วย ด้วยความเอาใจใส่

คุณภาพเด่น

การให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อุปกรณ์ครบถ้วนทันสมัยรวมถึงมีความมาตราฐาน

เน้นมาตรฐาน

การให้บริการโดยการยึดถือมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดและยึดถือเป็นสำคัญ

ภายใต้การเติบโตต่อเนื่องขององค์กร

มีการพัฒนาทรัพยากร ทางด้านบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย