ผู้บริหาร /

ผู้บริหารฝ่ายการแพทย์และฝ่ายบริหารงาน